services

– Leverandør inden for affaldsbehandling, ressourceudnyttelse og affaldsrådgivning

Serviceleverandør inden for affald og organiske materialer

Madaffald/Organisk affald
Mobile affaldsløsninger
Trading
Outsourcing
Farligt affald
Behandlingsanlæg

KONTAKT

Hans Peter Fyhn, +45 22 22 25 42 – hp@komtek.dk
Tobias Breinholt Hoffmann, +45 25 20 90 90 – tobias@gemidan.dk

Ecogi og den cirkulære økonomi
Gemidan Ecogi arbejder med en bæredygtig og miljømæssig ansvarlig behandling af madaffald og organisk affald. Affald er ikke kun affald for os, det er en vigtig ressource, som kan og skal genanvendes. Et Ecogi anlæg forbehandler organisk affald til en våd biopulp og afsættes i dag primært til biogasanlæg, der først energiudnytter biopulpen og efterfølgende afsætter den afgassede biopulp som gødning. Derved understøtter Ecogi den cirkulære økonomi.

Ecogi anlægget og teknologien er kendetegnet ved en stor fleksibilitet overfor stort set alle former for forskellige emballager og en stor robusthed over for fremmedlegemer i affaldet. På trods af fleksibiliteten overfor emballager tilbyder Gemidan den dokumenterede reneste biopulp i markedet. Biopulpen af KOD er ISCC bæredygtighedscertificeret  

Med udgangspunkt i denne mission er det visionen for Gemidan at blive den markedsledende virksomhed inden for forbehandling af organisk materiale til biopulp. Biopulpens kvalitet skal være ”Second to none” med hensyn til renhed og ensartethed og samtidigt er biopulpen af KOD bæredygtighedscertificeret igennem ISCC-standarden.

Affaldstyper
Ecogi er designet til effektivt at kunne behandle madaffald og andre organiske affaldstyper. I produktionsanlæggene behandles både kommunalt indsamlet kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) og forskellige typer af erhvervs- og industriaffald. Anlægget er i stand til at behandle affald med et højt indhold af rejekt (op til ca. 20% med fuld kapacitet). Typiske eksempler på madaffald der behandles:

 • KOD
 • Organisk erhvervsaffald
 • Fejlproduktioner hos fødevareproducenter i alle former for emballage
 • Datooverskredne fødevarer fra supermarkeder

Vores kunder dækker hele paletten – lige fra offentlige myndigheder til private selskaber, der beskæftiger sig med mad- og organisk affald.

Emballering i det meste af Europa
Gemidan tilbyder indpakning i materialer fra brændbart affald til genbrugsmaterialer, samt dyrefoder (fx. majsensilage og roesnitter) i runde baller. Vi har emballeret i det meste af Europa siden 1996. Vores medarbejderes erfaring sikrer en kompetent håndtering hele vejen.

Størstedelen af det brændbare affald i de industrialiserede lande sendes i dag til forbrænding. Balning er derfor en god og miljøvenlig løsning ved mellemlagring – især i perioder, hvor forbrændingskapaciteten er lav, for eksempel ved driftsstop, eller ved sæsonforskydning, hvor affaldsmængden udlignes over året for at opnå bedre energiudnyttelse.

Rundballer
Gemidan har rundballepressere der gør det muligt at håndtere, større og mindre opgaver.
Emballeringsmaskinernes mobilitet gør, at vi kan tilbyde yderst fleksible løsninger, idet vi kan samkøre med flere anlæg ad gangen, afhængigt af opgavens karakter. Hver opgave tilpasses individuelle behov, og vi er gerne behjælpelige med rådgivning omkring såvel pladsindretning, som håndtering af ballerne samt øvrige spørgsmål, der måtte opstå.

Mobil maskinpark
Knusning og neddeling af alle typer af materialer
Hos Gemidan tilbyder vi knusning af de fleste størrelser materialer, og vi kommer over alt i Skandinavien.

Vi optimerer løbende vores maskinpark med den nyeste tilgængelige teknologi og kan derfor tilbyde at knuse/neddele langt de fleste materialer i langt de fleste størrelser. Da vores maskinpark består af flere typer maskiner, kan vi optimere løsningen efter materialernes beskaffenhed.

Eksempler på materialer der kan knuses og neddeles af Gemidan:
– Have/parkaffald
– Trærødder, stød og stammer
– Træaffald, paller, trækasser og lignende.
– Storskrald
– Trykimprægneret træ

Eksperter i sortering
Vores årelange erfaring inden for sortering og løbende investering i moderne udstyr gør, at vi er i stand til at levere en højt kvalificeret rådgivning og naturligvis altid et slutprodukt af bedste kvalitet.

I vores arbejde med sortering af forskellige materialer anvender vi to typer sorteringsanlæg:

 • Tromlesorteringsanlæg
 • Stjernesigteanlæg

For begge typer af sorteringsanlæg har Gemidan valgt at udstyre anlæggene med henholdsvis en vindsigte, der kan suge fx plastdele ud af biomasse samt et stenfældningssystem, der frasorterer sten fra slutprodukterne. Begge tilvalg er med til at sikre højeste kvalitet af slutprodukterne. Vi sorterer i alle størrelser, men primært i størrelser efter kundens behov og ønsker, med den optimale afsætningskanal for øje – hvis der er flere alternativer.

Sortering af forskellige typer materialer

 • Have-/parkaffald
 • Kompost
 • Biomasse
 • Stød og rødder
 • Lettere bygningsaffald fx træaffald
 • Deponier til energigenvinding
 • Jord
 • Bark
 • Flis og andre affaldstyper


Gemidan Trading handler med forskellige affaldsfraktioner til såvel nyttiggørelse som genanvendelse. Primært beskæftiger Trading afdelingen sig med RDF/SRF, affaldstræ, kompost og biomasseflis i såvel ind- som udland. Kontoret er beliggende i Holsted, her sidder medarbejdere med kompetencer, med en specialiseret viden indenfor forskellige affaldsfraktioner – lige fra affaldsproducenten skiller sig af med affaldet og transporteres til den rette og mulige behandlingsproces. Trading ledes af vores kyndige Trading og logistik Manager Finn Blenstrup-Pedersen, som har mange års erfaring indenfor de forskellige fraktioner og er klar til at give kyndig og faglig vejledning.

Trading afdelingen administrerer alt fra første kontakt med kunderne, som spænder fra private til offentlige kunder. De indgår aftaler om afsætning og koordinerer mængder i forhold til fastsat leveringsplan. Aftalen bygger på et fundament, af god kommunikation mellem kunderne og afdelingen, for at opnå fuld tilfredshed for begge parter.

Trading afdelingen varetager ligeså notifikationer, myndighedsanmeldelser, sikkerhedsstillelse, papirarbejde, booking af afhentning og transport til afsætningsstedet. Samtidig med at de varetager den kommunikation, der skal til ved disse transporter.

Gemidan GmbH varetager Trading opgaver i og fra Tyskland, og kontoret er beliggende i Schwerin. Ved kontakt til kontoret i Tyskland, skal Vertriebs og Logistik Manager Silvio Kotowski kontaktes på sko@gemidan.de eller +49 1736269182


Komplette outsourcing-løsninger
Hos Gemidan er vi specialister inden for genanvendelse og ressourceudnyttelse. Disse kompetencer udnytter vi bl.a. til at tilbyde komplette outsourcing-løsninger til energikrævende virksomheder.

Vi tilbyder at drive genbrugspladser og deponier både i Danmark og i udlandet, ligesom vi har mange års erfaring i at udføre den komplette opgave med at fremstille alternativt brændsel.

Med vores knowhow og udstyr kan vi udføre den totale drift af komposteringspladser, fra indsamling af affaldsprodukterne til aflevering af det færdige produkt. Gemidan tilpasser produktionen efter kundens ønsker og tilpasser derfor også medarbejderbemandingen herefter.

Vores komplette outsourcing-løsninger giver derfor din virksomhed:

 • Fleksibilitet
 • Pålidelig produktion
 • Overholdelse af alle miljøkrav
 • Tilpasset variabel produktion
 • En optimalt udnyttet produktion
 • Økonomisk besparelse

Special Waste System A/S (SWS) er et specialforbrændingsanlæg, der modtager, håndterer og destruerer farligt affald ved forbrænding. Desuden udnyttes varmeproduktionen til fjernvarme, som distribueres til lokalområdet i Nørre Alslev by.

Oprindelig blev SWS dannet for at kunne håndtere og destruere smittefarligt klinisk risikoaffald fra sygehuse, klinikker, dyrlæger m.fl. Dette er stadig en prioriteret opgave for SWS. Sidenhen har virksomheden udviklet sig til at håndtere og bortskaffe de fleste typer af farligt affald, herunder PCB og medicin. SWS medvirker til at slutbehandle uønskede stoffer i vores affaldsstrømme.

Gemidan KomTek er blandt de største på sit felt, når det gælder komplet håndtering af organiske restprodukter. Vi tilbyder samarbejde på alle niveauer, vejledning, og professionel sparring. Vores fokus er mindst mulig belastning af miljøet og optimal udnyttelse af værdifulde ressourcer.

Vi producerer vækstjord, biogødning, biobrændsel og biopulp til biogasproduktion, og formidler slam og husdyrgødning.

Ved Gemidan KomTek blev Ecogi udviklet, en teknologi til raffinering af kildesorteret dagrenovation og datooverskredne/kasserede emballerede fødevarer til en ren Biopulp til biogasproduktion.

Vil du gerne vide mere? Så giv os et ring
+45 98 28 30 00